V. ANNULERING

1. Wat waarborgt de annulatieverzekering bijgeboekt bij onze groepsreizen ski?
1.1. De terugbetaling van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.2. De terugbetaling van de wijzigingskosten (vb.: extra hotelkosten voor een single-room), beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de eigenlijke aanvang van het reisarrangement.
1.3. De terugbetaling van uw huurprijs naar rato van het aantal personen, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering van de huur, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw reisgezellen de huur wel behouden. Deze vergoeding wordt eveneens beperkt tot de extra kosten voor de omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data, indien deze omboeking mogelijk was.

2. Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Het verzekerde bedrag is de reissom/huurprijs vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Dit moet gelijk zijn aan de reissom/huurprijs van het reiscontract. 

3. In welke gevallen geldt de waarborg?
Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u uw geboekte reis onmogelijk kan ondernemen, kan u annuleren in de volgende gevallen:
3.1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
• uzelf;
• uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
• de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt indien dit slechts 1 persoon betreft;
• de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
3.2. Overlijden van:
• uzelf;
• uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;
• de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;
• de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;
• de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad;
• enkel voor de formules met exclusieve garanties: een familielid; alle reisgezellen kunnen hun reis annuleren wanneer zij allen bloed- of aanverwanten zijn van de overleden persoon.
3.3. Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.
3.4. Wegens de bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. 
3.5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
3.6. Verdwijning of kidnapping van:
• uzelf;
• uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;
• elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;
• elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
3.7. Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, …) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 48 uur 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
3.8. Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
3.9. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer. 3.10. U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u:
- ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid;
- ofwel de afgelopen 3 maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
3.11. U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
3.12. U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
3.13. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:
• voor een orgaantransplantatie;
• voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;
• voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;
• voor de adoptie van een kind;
• als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;
• als jurylid voor het Hof van Assisen.
3.14. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.15. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
3.16. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
3.17. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
3.18. Het visum dat u nodig hebt om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
3.19. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
3.20. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten voor de datum waaroptussen de boeking van de reis en 30 dagen na terugkeer van uw reis zoals deze de terugreis oorspronkelijk gepland was.
3.21. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten en dit binnen de 30 dagen voor de vertrekdatum van de reis zoals deze oorspronkelijk gepland was, op voorwaarde dat utijdens de reisduur zoals deze oorspronkelijk gepland was en u een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
3.22. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen. 

4. Uw verplichtingen:
Naast de verplichtingen vermeld in de Gemeenschappelijke Bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient u uw reiscontract te annuleren zodra er een voorval is dat uw reis zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulering beperkt zouden blijven.

5. Uitsluitingen:
Zijn, naast de uitsluitingen vermeld in de Gemeenschappelijke Bepalingen van de Algemene Voorwaarden, van de waarborg uitgesloten:
a. Dossierkosten.
b. De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap.
c. Ontslag om dringende redenen.
d. Echtelijke moeilijkheden die op het ogenblik van de annulering niet of nog niet gepaard gaan met de inleiding van een echtscheidingsprocedure, zelfs indien ze gepaard gaan met de inleiding van een procedure m.b.t. dringende voorlopige maatregelen.